پیگ دوطرفه (Bi-directional Pig)

پیــگ دوطرفه

پیــگ دوطرفه

هم اکنون در اکثـــــــر نقاط جهان جهت انجـــــــام تست های هیدرو استـاتیک و راه اندازی خطوط لوله از پیــگ های دو طرفه Bi-Directional  استفــاده می گـردد. این گروه پیــگ ها به علت قــابلیت حرکت ازدو طـــرف، رانش، تمیـــزکنندگی بیــشتر باعث صـــــرفه جویی در زمـــان انجــــام تسـت و مقدار آب مصرفی خواهد شد کــــه درنـــهایت بهره وری بیشتری را به همـــــراه خواهـــد داشت. پیگ های مذکور عملیات  Filling & Dewateringرا عهـــده دار خواهند بـود که این موضـــوع از مزایـــــای مــــهم این نوع پیـــگ ها می باشــد.

از مزایای پیگ های دیسکی فاصله بین سطوح آب بندی(Sealing)  بجای سطح آب بندی در کاپ ها می باشد که این امر باعث کاهش ضریب نشتی و امکان حرکت معکوس در پیگ را می دهد، زیرا حرکت معکوس پیگ در مراحل خروج پیگ درگیر و متوقف و یا بیرون راندن حجم بالای رسوبات بسیار مفید و گاهی در خطوط گاز بعلت نوسان فشار اجتناب ناپذیر می باشد.
ضمنا، پیگ های Bi-Di بعلت نوسان بالا در Sealing دیسک ها مناسب لوله های Spiral نیز می باشند.
Guide دیسکها جهت نگهداری بدنه پیگ در مرکز خط لوله از فشار وزنی بدنه بر روی Seal دیسک ها کاسته و مسافت بیشتری را جهت رانش میسر می سازد.