پیگ آهنربایی (Magnetic Pig)

پیگ آهنربایی

پیگ آهنربایی

این پیگ ها در ردیف پیگ های Mandrel بوده که بجای برس روی بدنه آن از آهن ربا های بسیار قوی استفاده شده است که از موارد مصرف آن یکی قبل از بازرسی هوشمند، هنگام بازرسی راه اندازی خطوط جدید، قبل از راندن Gauging  پیگ در مراحل بازرسی و تحویل خط ها، بطور سالانه در خطوط مایعات، بطور شش ماهه در خطوط خشک.

با توجه به اینکه مشاهده شده به دلایل مختلف در واکنش های شیمیایی و رفتار مکانیکی در خطوط انتقال غالباً ضایعات فلزی (از قبیل: براده ها، زنگ زدگی ها، ضایعات جوش، مانده الکترودها، جامانده ابزار و لوازم) بخوبی با پیگرانی مرتفع نشده و از انعطاف لبه کاپها میگریزد، لذا با توجه به احتمال وارد آوردن خسارات با بازتاب بلند مدت در اثر ماندن اینگونه ضایعات در خط لوله و گسترش اکسیداسیون و تخلخل در خط و اتصالات، امروزه استفاده از پیگ های جاذب فلزی (Magnetic) در رویه جاری تمیز نمودن خطوط لوله در جهان جای گرفته است.