صفحه اندازه‌ (Gauging Plate)

ورق ‌های اندازه‌گیری به منظور عملیات اندازه ‌زدن قطر داخل خط در روی پیگ مورد استفاده قرار می‌گیرند. قطر بیرونی این ورق‌ ها معمولاً برابر ۹۵%‌ کمترین قطر داخلی لوله تراشیده می‌شود. قطر بیرونی ورق به اندازه نصف ضخامت آن با زاویه ۴۵ درجه پخ زده می‌شود و در بعضی از موارد بنا به درخواست مشتری لبه ورق با زاویه و ارتفاع مورد نظر پخ زده می‌شود. مابقی ابعاد ورق بر اساس ابعاد بدنه پیگ تراشیده می‌شود . لازم به ذکر است که در بعضی موارد از این ورق‌ها برای اندازه‌گیری خم‌های داخل خط لوله مورد استفاده قرار می‌گیرند که در این صورت برای تشخیص خم‌های با شعاع کمتر D3 اندازه قطر خارجی ورق ۸۵% کمترین قطر داخلی لوله است.

صفحه اندازه‌

صفحه اندازه‌