دیسک‌ راهنما (Guide Disk)

این دیسک‌ها به منظور در مرکز قرار گرفتن پیگ در خط لوله مورد استفاده قرار می‌گیرند. قطر این دیسک‌ها در حدود ۱-۷ میلی متر کوچکتر از کوچکترین قطر داخلی لوله( با توجه به سایز لوله) در نظر گرفته می‌شوند. در بعضی از موارد به دلیل وجود اختلاف قطر‌های شدید در لوله و این دیسک با قطر‌هایی کمتر از مقدار اشاره شده (۹۰-۹۵%) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سايز ۴-۱۲”

دیسک های راهنما برای سایزهای “۴-“۱۲ به صورت تک سوراخه ساخته می شوند و بر روی محور پیگ سوار می شوند.

ديسك‌ راهنما - 1 ديسك‌ راهنما - 4

سايز ۱۴-۵۶”

برای رسیدن به بهترین عمل کرد، با توجه به شرایط خط و تغییر ضخامت خط در بخش های مختلف، ابعاد داده شده قابلیت ویرایش، جهت برطرف کردن نیازهای هر خط با هر مشخصه ای، را دارا هستند.

ديسك‌ راهنما - 3 ديسك‌ راهنما - 2