آهن ربا (Magnet)

آهن ربا‌ها برای جمع آوری اجزای فلزی احتمالی باقیمانده در خط مورد استفاده قرار می‌گیر‌ند که بر اساس مقدار قدرت میدان آنها در دو نوع قوی با مقدارشدت میدان ۱۰،۰۰۰ تا ۱۲،۰۰۰ گوس و ضعیف با مقدار شدت میدان ۳،۰۰۰ تا ۵،۰۰۰ گوس در پیگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آهن ربای بلوکی

در این روش نصب آهنربا، ‌در روی بدنه پیگ با درنظر گرفتن ملاحظاتی از قبیل فاصله آهن ربا به دیواره لوله و توزیع وزن مناسب در پیگ نصب می‌گردند. برای محافظت و تمیز کردن راحت مواد از روی آهن ربا هر چند عدد از آهن ربا در یک محفظه فلزی قرار می گیرد.

آهن ربای بلوکی

آهن ربای بلوکی

آهن ربای دیسکی

در مواردی بخصوص در پیگ‌ های سایز کوچک که فضای کافی برای نصب آهن ربا بر روی پیگ نمی‌باشد آهن ربا در دیسک های پره‌ پره تعبیه می‌شوند و دیسک مذکور در روی بدنه مانند بقیه دیسک‌ها نصب می‌گردد. در این روش نصب ضخامت دیسک مورد نظر حداقل برابر دیسک‌ های راهنما می‌باشد به نحوی که حداقل بروری آهن ربا از هر طرف با ۵ میلیمتر پوشانده شود. قطر بیرونی دیسک نگهدارنده آهن ربا ها نمی‌بایست از ۸۵% قطر داخلی لوله بزرگتر و از فلنج نگدارنده کوچکتر باشد.