شرکت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

سالن ۶، غرفه ۳۰، ۱۳ تا ۱۶ مهر ماه  ۱۳۹۴ محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نمایشگاه صنعت 13 تا 16 مهر